ENERGETICKÁ TĚLA

25.07.2023

Každý člověk je tvořen fyzickým tělem a šesti jemnohmotnými, které většina lidí nevnímá, protože nejsou dostupná našim smyslovým orgánům. Nenacházejí se na povrchu lidského těla, ale okolo něj. Je to takový obal a těch obalů je teda několik. Pojďme si některé přiblížit.

ÉTERICKÉ TĚLO

Je našemu fyzickému tělu nejblíže, má také nejnižší frekvenci je vzdálené 2 až 5 cm od povrchu fyzického těla. Na obrázku ho vidíte v červené barvě. Toto pole se vytváří při každé nové inkarnaci a taktéž zaniká během několika dnů po smrti člověka. Toto vyzařování má přímou souvislost se zdravotním stavem, neboť toto vyzařování působí jako přirozená ochrana těla proti vnějším vlivům a také se v této části aury projeví příznaky nemoci ještě dříve, než se nemoc projeví aktem své působnosti ve fyzickém těle. Působí též jako prostředník mezi fyzickým tělem a dalšími vibračními poli. V této informační rovině se předávají informace smyslové podstaty a charakteru do emočního a mentálního těla a taktéž se přijímají energetické informace z vyšších vibračních polí do fyzického těla.

ASTRÁLNÍ TĚLO (emocionální)

Si můžeme představit jako barevné obláčky vzdálené 5 až 20 cm od povrchu těla. V tomto poli se zobrazují naše pocity, emoce, charakterové vlastnosti a instinkty. Na obrázku jej vidíte ve žluté barvě. Taktéž jsou v něm uloženy všechny naše potlačované či utajované emoce, vědomé i nevědomé obavy, podceňování či naopak přeceňování se. Dalo by se říci, že je zrcadlem toho, jak prožíváme své vlastní pocity. Jasné barvy značí prožívání pocitů, ale tmavé či kalné zabarvení svědčí o neprocítění či neprožití citových energií. A právě neprožívané citové energie se mohou po delší době či delším uložení v této části aury projevit jako blokády. Proto je velmi důležité uvolňovat energii, neboť nahromaděný hněv se může po čase např. projevit jako nemoc. Emoční struktury tohoto vibračního pole jsou i předpokladem karmické zátěže při nové inkarnaci. Je třeba si připomenout i to, že jakékoliv negativní projevy emočního charakteru nelze řešit mentálním projevem, protože mentální působení může pouze ovládat naše vnější projevy chování, nikoli však zrušit ony nevědomé emoční struktury.

A zde se nám objasňují souvislosti, proč nejsme schopni se zbavit těch všech negativních projevů, které i na vědomé úrovni odmítáme a chceme se jich zbavit. Tyto naše nechtěné projevy, jako je např. vztek, agresivita, pomluvy a mnoho dalších, jsme schopni mentálním způsobem pouze odvrhnout na okraj našeho emočního těla, jako by uskladnit mimo oblast chtěného projevu. A přesto se však znovu a znovu setkáváme s tím, že ony nechtěné projevy se opět po čase vynoří a zamoří negativem atmosféru našich vztahů, ať už se to týká partnerského soužití, pracovních konfliktů, vztahů k vlastním dětem či rodičům. Dalo by se říci, že je to zrcadlo, odrážející právě všechny ty projevy, které se nám nelíbí na druhých, a které i sami odmítáme a přesto se k nám vrací, protože to v nás samých ještě je. A jestliže jsme pochopili tyto souvislosti a přestaneme se vidět v roli oběti a taktéž přestaneme svalovat vinu za naše vlastní slabosti či trápení na ostatní lidi, nebo jiné různé okolnosti, získáme tím nový pohled na nás samé a toto poznání je přechodovým můstkem k vyššímu stupni pochopení a poznání sebe samých. Jak tedy je možno se zbavit oněch negativních emočních projevů? Osvobození může nastat pouze pomocí duchovního vibračního pole, které je vyjádřením moudrosti, lásky a spravedlnosti - a jež nám umožňuje poznání vnitřní jednoty s ostatním bytím. Tohoto spojení lze dosáhnout pomocí srdeční a temenní čakry, jež nám zprostředkovává vhled do pravé přirozenosti věcí.

MENTÁLNÍ TĚLO

Je vejčitého tvaru a jeho frekvence je vyšší než rozsah frekvencí éterického a emočního těla. Nese všechny naše myšlenkové procesy, jak vědomé, tak i podvědomé, a částečně i zcela zautomatizované vzorce a procesy myšlení a jednání. Na obrázku je vyobrazeno zelenou barvou. V této oblasti jsou obsaženy jak hodnocení, tak i etické a morální představy či dogmata. Do této oblasti též patří vnímání tělesných smyslů. Rozsah vibrací mentálního těla obsahuje nižší a vyšší frekvence. Nižší frekvence poukazují na racionální myšlení, kterým hodnotíme realitu ve fyzické rovině. Avšak vlivem emočního vibračního pole je vnímání, a tím i chápání velmi zkresleno. Původní obsah mentálního vibračního pole je přijímat a rozumem integrovat univerzální pravdy, které k nám přicházejí z duchovního těla, používat je v těch či oněch konkrétních situacích ku prospěchu člověka tak, aby řešení dané mentálním přístupem bylo shodné s univerzálními zákonitostmi. A právě poznáním, jež k nám přichází z duchovní roviny, se projevuje mnohdy také i intuicí, vnuknutím, vycitováním stavu věcí, jakož i obrazy či zvuky a jež jsou mnohdy i v přímém rozporu s naším racionálním myšlením. A právě přístup k vyšším vibracím mentálního pole spočívá ve spojení čelní čakry s temenní čakrou. Tímto způsobem jsme schopni realizovat moudrost a poznání a tím i uvědomění si svého vyššího JÁ.

Jsou to tedy tři úrovně malého JÁ, které jsou však předpokladem pro vstup k vyšším dimenzím a dosažení úrovně svého vyššího JÁ. Člověk by měl neustále chtít poznávat nové možnosti a hranice a snažit se i o pochopení toho, co je skryto za obzorem jeho současného chápání a vnímání. Neodsuzovat doposud nepoznané či nepochopitelné. Jednoduše vyjádřeno slovy: "Tomu nerozumím", nebo však také "to je nesmysl, proto se tím nebudu zaobírat" jsou tou onou bariérou, která ztěžuje cestu k vyššímu poznání.

TĚLO DUŠE (spirituální)

Má přímý vztah k temenní a srdeční čakře. Je to pastelovější, zářivě jemná energie v podobě obláčku pestrého světla. Zde se mění malé Já a otevírá se pro vývoj svého vyššího JÁ. Je rozdělena na dvě různé úrovně, úroveň příjmu dole a úroveň dávání nahoře. V momentě, kdy si uvědomíme, že je více dávat než brát, vstupujeme do vyšší úrovně, ale to pouze v tom případě, pokud tohle to nevnímáme pouze v teoretické rovině poznání, ale skrze vlastní akt počinů ve svém vlastním bytí. Tímto tělem získáváme vnitřní jednotu s ostatním bytím. Na obrázku jej znázorňuje světle modrá barva.

TĚLO DUCHOVNÍ (nebeské)

Jeho vyzařování vypadá jako sluneční paprsky a jsou v něm obsaženy všechny jemné barvy. Zde je již překonaný moment mezi zlem a dobrem ve svém vlastním bytí. Je to poznání, jež má souvztažnost k vyšším dimenzím projevu bytí mimo náš svět. Na obrázku jej vidíte ve fialkové barvě.

TĚLO BOŽSKÉ (ketherické nebo také kauzální)

Můžeme si ho představit, jako nitě ze zlatého světla. Je to tělo příčin a následků. Ochraňuje všechna předešlá těla. Vše negativní co přichází k člověku se odrazí do tohoto obalu, je to v podstatě ochranný obal člověka. Zde je dobré si připomenout lidové rčení, které praví: "Co v nás není, to se nás nedotkne."

Jednotlivá vibrační pole aury však nejsou od sebe oddělena jakousi pomyslnou hranicí, ale prolínají se navzájem ze sfér vyššího frekvenčního působení směrem k nižšímu, nikoli naopak. To znamená, že sféry duchovního vibračního pole jsou schopné pronikat a ovlivnit působnost našeho emočního a mentálního projevu. Tento stav může nastat v tom případě, pokud je člověk schopen i svým vlastním chtěním překročit onu bariéru, která mu zabraňuje uvědomění si svého vyššího JÁ.